2020 LG 라인업 [9]

18 PPPPPPPPPPP | 2019-12-15 05:12:04 | 조회 : 875 | 추천 : -


1번 이천웅(고정)           중견

2번 이형종(박용택)        지명

3번 김현수(고정)           좌익

4번 외인   (고정)           1루

5번 채은성(고정)           우익

6번 유강남(고정)           포수

7번 김민성(구본혁)         3루

8번 정주현(최재원)         2루

9번 오지환(고정)           유격


1선발 켈리

2선발 윌슨

3선발 차우찬

4선발 정우영

5선발 씹찬규, 배재준, 신인 등


필승조 진해수, 이우찬, 문승원 등

추격조 여건욱, 김지용, 최동환 등

셋업    정찬헌

마무리 고우석


야구

< 1 2 3 4 5 >